Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

THUẬT TOÁN TRAO ĐỔI ETHERSCAN VÀ PHÂN TÍCH

Khi nhiều mã thông báo được tạo ra, giá sẽ tăng do thuật toán. Phí được tạo ra trong ví cũng tăng lên. Quá trình này được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh. Minebase quy định các khoản phí được tạo bởi tất cả các địa chỉ ví trên Etherscan, 20 sàn giao dịch phi tập trung hàng đầu và mạng Bitcoin. Khi ví đạt $6.50, người dùng nhận được mã thông báo MBASE. Nếu giá của tiền điện tử MBASE tăng do thuật toán, phí phải bằng giá mới để tạo mã thông báo MBASE

how-it-works-img5
how-it-works-img6

TÌM HIỂU CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MINEBASE TOKEN