Token UPGRADES I Roadmap I PRESS I
vi

CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG MINEBASE

Tổng cộng 12.5 triệu mã thông báo Minebase sẽ được trao dưới dạng phần thưởng. Phần thưởng phụ thuộc vào:

1. Giá CTP
2. Cấp của ví Minebase của bạn (Silver, Gold or Platinum)

Tất cả người dùng sở hữu Ví Minebase được nâng cấp đều đủ điều kiện nhận thêm phần thưởng. Do thuật toán, phần thưởng cho mỗi người dùng sẽ tăng lên khi giá CTP tăng. Phần thưởng cho ví Bạc, Vàng và Bạch kim được phân phối riêng biệt. Ví bạch kim đủ điều kiện để nhận phần thưởng cao nhất. Người dùng có ví được nâng cấp sẽ chỉ nhận được phần thưởng nếu họ đã sở hữu ví ít nhất 6 tháng và đã gửi đủ số lượng mã thông báo cần thiết. Nếu bạn rút mã thông báo đã gửi từ Ví Minebase, bạn sẽ ngừng nhận phần thưởng. Để đủ điều kiện nhận lại phần thưởng, bạn phải gửi mã thông báo Minebase bắt buộc vào ví đã nâng cấp của mình trong 6 tháng

Theo thuật toán định giá CTP, tổng số phần thưởng trị giá 807.8 tỷ đô la sẽ được phân phối cho người dùng MBASE

 • Dựa trên thuật toán mã hóa, giá CTP tăng khi tạo ra các mã thông báo mới. Khi giá CTP đạt $131, thuật toán sẽ kích hoạt cơ chế phần thưởng, phân phối thu nhập mới cho người dùng Minebase

  CTP Price
  reward payout $131
 • Tổng cộng 2 850 000 mã thông báo sẽ được trả thành phần thưởng

  Total reward tokens
  number of pieces 2.850.000
 • 570 000 mã thông báo trong tổng nguồn cung sẽ được phân phối đều cho tất cả người dùng có ví Bạc

  Silver reward
  Token 570.000
 • 855 000 mã thông báo trong tổng số mã thông báo sẽ được phân phối đều cho tất cả người dùng có ví vàng

  Gold reward
  Token 855.000
 • 1 420 000 mã thông báo trong tổng số mã thông báo sẽ được phân phối đều cho tất cả người dùng có ví Bạch kim

  Platinum reward
  Token 1.420.000
 • Tổng số tiền USD sẽ được thanh toán bằng cách phân phối 2.85 triệu mã thông báo với giá mã thông báo được tính theo CTP là 131 đô la

  Total amount reward
  CTP price in $ $373.350.000

  Minebase Reward Program Table

  • CTP Price reward
   payout
  • Total reward tokens
   number of pieces
  • Silver reward
   Token
  • Gold reward
   Token
  • Platinum
   reward Token
  • Total amount
   reward CTP price in $
  • $131
  • 2.850.000
  • 570.000
  • 855.000
  • 1.420.000
  • $373.350.000
  • $392
  • 1.300.000
  • 260.000
  • 390.000
  • 650.000
  • $509.600.000
  • $785
  • 800.000
  • 160.000
  • 240.000
  • 400.000
  • $628.000.000
  • $1.309
  • 700.000
  • 140.000
  • 210.000
  • 350.000
  • $916.300.000
  • $1.963
  • 600.000
  • 120.000
  • 180.000
  • 300.000
  • $1.177.800.000
  • $2.355
  • 550.000
  • 110.000
  • 165.000
  • 275.000
  • $1.295.250.000
  • $3.664
  • 450.000
  • 90.000
  • 135.000
  • 225.000
  • $1648.800.000
  • $4.709
  • 400.000
  • 80.000
  • 120.000
  • 200.000
  • $1.883.600.000
  • $6.887
  • 300.000
  • 60.000
  • 90.000
  • 150.000
  • $2.066.100.000
  • $7.195
  • 300.000
  • 60.000
  • 90.000
  • 150.000
  • $2.158.500.000
  • $8.633
  • 270.000
  • 54.000
  • 81.000
  • 135.000
  • $2.330.910.000
  • $10.203
  • 250.000
  • 50.000
  • 75.000
  • 125.000
  • $2.550.750.000
  • $12.754
  • 220.000
  • 44.000
  • 66.000
  • 110.000
  • $2.805.880.000
  • $15.566
  • 200.000
  • 40.000
  • 60.000
  • 100.000
  • $3.113.200.000
  • $18.640
  • 180.000
  • 36.000
  • 54.000
  • 90.000
  • $3.355.200.000
  • $22.673
  • 160.000
  • 32.000
  • 48.000
  • 80.000
  • $3.627.680.000
  • $26.684
  • 140.000
  • 28.000
  • 42.000
  • 70.000
  • $3.735.760.000
  • $31.785
  • 120.000
  • 24.000
  • 36.000
  • 60.000
  • $3.814.200.000
  • $37.288
  • 110.000
  • 22.000
  • 33.000
  • 55.000
  • $4.101.680.000
  • $43.165
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $4.316.500.000
  • $49.443
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $4.944.300.000
  • $56.114
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $5.611.400.000
  • $63.177
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $6.317.700.000
  • $70.633
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $7.063.300.000
  • $78.481
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $7.848.100.000
  • $91.822
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $9.182.200.000
  • $105.949
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $10.594.900.000
  • $120.860
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $12.086.000.000
  • $142.834
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $14.283.400.000
  • $176.581
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $17.658.100.000
  • $206.795
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $20.679.500.000
  • $238.579
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $23.857.900.000
  • $271.934
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $27.193.400.000
  • $306.857
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $30.685.700.000
  • $343.351
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $34.335.100.000
  • $381.413
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $38.141.300.000
  • $421.046
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $42.104.600.000
  • $462.248
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $46.224.800.000
  • $505.019
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $50.501.900.000
  • $549.361
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $54.936.100.000
  • $595.271
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $59.527.100.000
  • $642.752
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $64.275.200.000
  • $691.802
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $69.180.200.000
  • $742.421
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $74.242.100.000
  • $793.041
  • 100.000
  • 20.000
  • 30.000
  • 50.000
  • $79.304.100.000

  Giải thích về Chương trình Phần thưởng Minebase

  Thí dụ:

  Giả sử có tổng cộng 25 000 người dùng với ví theo cấp độ. 50% là Silver, 30% là Gold và 20% là Platinum kim

  Mỗi người dùng có bậc Silver
  nhận được 570 000 / 12 500 = 45.6 tokens

  Mỗi người dùng có bậc Gold
  nhận được 570 000 / 7.500 = 76.0 tokens

  Mỗi người dùng sở hữu ví hạng Platinum kim
  nhận được 570 000 / 5 000 = 114.0 tokens

  • CTP Price
   reward payout $131
  • Total reward tokens
   number of pieces 2.850.000
  • Silver reward
   Token 570.000
  • Gold reward
   Token 855.000
  • Platinum reward
   Token 1.420.000
  • Total amount reward
   CTP price in $ $373.350.000

  Bậc Silver: 45.6 mã thông báo x 131 = $5 973.60
  Bậc Gold: 76.0 mã thông báo x 131 = $9 956.00
  Bậc Platinum kim: 114.0 mã thông báo x 131 = $14 934.00

  Mỗi khi giá CTP tăng, việc phát hành phần thưởng sẽ tăng lên 45 lần